ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลม

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลม

Phra Vishnu 311065

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลม

Phra Vishnu 311065 2

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลมได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ท่านพระแม่พระศรีมหาอุมาเทวี (ท่านพระแม่อุมาเทวี) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ท่านพระแม่พระศรีมหาอุมาเทวี (ท่านพระแม่อุมาเทวี) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลม ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองผม และครอบครัวของผมด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

พร้อมกับผมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระวิษณุ พระนารายณ์ ท่านพระแม่พระศรีมหาอุมาเทวี (ท่านพระแม่อุมาเทวี) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก สีลม ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรที่เคารพรักของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม