ปตท. ประกาศรับสมัครซีอีโอ รองรับความยั่งยืนพลังงานไทย

ปตท. ประกาศรับสมัครซีอีโอ รองรับความยั่งยืนพลังงานไทย

นำองค์กรสู่ความยั่งยืน สร้างเสถียรภาพพลังงานไทย สานต่องานจากซีอีโอคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระลงในวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยเปิดรับสมัครระหว่าง 6 - 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาและแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป

ptt080558

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ แทน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 9 กันยายน 2558 นี้ ว่า ล่าสุดคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดช่วงเวลาการเปิดรับผู้ที่สนใจยื่นสมัครระหว่างวันที่ 6 - 26 พฤษภาคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.pttplc.com

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานั้นจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี และจัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2550            

อีกทั้งจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น            

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและได้รับการว่าจ้างนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4  ปี หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน