ปตท. กวาด 3 รางวัลใหญ่รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2558

ปตท. กวาด 3 รางวัลใหญ่รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2558

PTT230958

รัฐมอบรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  รางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น แก่ ปตท.  ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สะท้อนศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558 ให้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558

นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า รางวัลที่ ปตท. ได้รับประกอบด้วย รางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล รางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งมอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตัวองค์กรมีนโยบายและมีแผนการดำเนินงานชัดเจน มีกระบวนการมีส่วนร่วม และการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตามนโยบาย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลดังกล่าว ในโครงการชื่อ โครงการพัฒนาพลังงานชุมชนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร  ตำบลท่ามะนาว  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี” และรางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น ซึ่ง ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบให้รัฐวิสาหกิจที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรจนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลการประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ โครงการระบบป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลน (PTT Flange Corrosion Preventive System) ซึ่งเป็นโครงการที่คิดค้นโดยพนักงาน ปตท. ในส่วนของทีมนักวิจัย ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. โดยใช้วัสดุที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อกับท่อ ท่อกับวาล์ว หรือท่อกับอุปกรณ์อื่น ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันปัญหาการกัดกร่อนที่จะก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซ สามารถลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ในองค์กร

นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นนั้นเป็นรางวัลที่มีเกียรติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และที่สำคัญ ยังเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ ด้านอีกด้วย