คลัง ปตท. รับพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 19 ปีซ้อน

คลัง ปตท. รับพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 19 ปีซ้อน

เป็นรายเดียวที่ถูกตัดสินให้ได้รับรางวัล การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศ

เช้าวันนี้ (2 กรกฎาคม 2558) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ คลังปิโตรเลียมสุราษฏร์ธานี จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ 19 ปีต่อเนื่อง นับเป็นสถานประกอบการรายเดียวของประเทศที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย อีกทั้งยังให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบการ เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบกิจการให้ดีขึ้น

Ptt020758

ในโอกาสนี้ นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เป็นผู้แทนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นแต่เพียงรายเดียว ทั้งนี้ คลัง ปตท. ยังได้รับโล่รางวัลอีก 12 แห่ง ได้แก่ คลังปิโตรเลียมลำปาง คลังน้ำมันพิษณุโลก คลังน้ำมันเชียงใหม่ คลังน้ำมันเด่นชัย คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น คลังน้ำมันอุบลราชธานี คลังน้ำมันสระบุรี คลังปิโตรเลียมบางจาก คลังน้ำมันพระโขนง คลังปิโตรเลียมสงขลา และคลังน้ำมันภูเก็ต รวมทั้งได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายปรีดา สกุลโต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์

อีกทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 ศูนย์ระบบปฏิบัติการท่อเขต 5 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซเขต 3 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ระบบท่อเขต 7 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สถานีก๊าซธรรมชาติหลักขอนแก่น สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ลานกระบือ สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. มาบข่า สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ราชบุรี สถานีก๊าซธรรมชาติ ปตท. จะนะ และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเทพารักษ์ รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายณัฐพงศ์  รู้ซื่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ได้แก่ คณะกรรมการความปลอดภัยฯโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

“รางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและความตั้งใจจริงในการส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญของการปฏิบัติงานที่ ปตท. ยึดถือปฏิบัติตลอดมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศตลอดไป” นายสรัญฯ กล่าวในตอนท้าย