EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Exim060159

คุณเขมทัศน์ สายเชื้อ / คุณนางวรรธนา มงคลศรี / คุณชนะ บุณยะชัย

EXIM BANK แต่งตั้งนายเขมทัศน์ สายเชื้อ และนางวรรธนา มงคลศรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนายชนะ บุณยะชัย เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานสินเชื่อโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สินเชื่อภายในประเทศ และพาณิชยนาวี รวมทั้งทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ ดูแลภาพรวมนโยบายการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลองค์กร พร้อมทั้งแต่งตั้งนางวรรธนา มงคลศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย (SMEs) กิจการสาขา และรับประกันการส่งออก นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งนายชนะ บุณยะชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานบริหารความเสี่ยงของธนาคาร การบริหารหนี้ นิติกรรม กฎหมาย และธุรกรรมสนับสนุนการส่งออก-นำเข้า ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

K Kematat

นายเขมทัศน์จบการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2536 เคยเป็นผู้จัดการสาขาหาดใหญ่และพระราม 4 ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในปี 2556

K Wantana

นางวรรธนาจบการศึกษาปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประนอมหนี้ 1 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2553 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

K Chana

นายชนะจบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน จากคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยมอนมอร์ธ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2546 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ในปี 2547 เป็นผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยง ในปี 2552 และปี 2553 ตามลำดับ