ทิพย- มูลนิธิธรรมดี ดูงาน ศก.พอเพียงภูฏาน

ทิพย- มูลนิธิธรรมดี ดูงาน ศก.พอเพียงภูฏาน

Tip011062

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย รับมอบของที่ระลึก จาก ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เนื่องในโอกาส บมจ.ทิพยประกันภัย สนับสนุนและร่วมเดินทาง ศึกษาดูงานที่ประเทศภูฏาน ซึ่งได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบพัฒนาและปรับใช้ในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน โดยมีสมาชิกชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวังร่วมเดินทางในครั้งนี้ และพักที่ HAVEN Resort เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ของนักลงทุนไทย