EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการลูกค้าด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการลูกค้าด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม

EXIM110962

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการโดยบริษัท ภูขันธ์ โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (PKS) จำนวน 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ PKS เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกค้า EXIM BANK ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปบุกเบิกการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ภายหลังรัฐบาลเวียดนามเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ