EXIM BANK ร่วมสนับสนุนจัดสัมมนา Myanmar Insight 2019 ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

EXIM BANK ร่วมสนับสนุนจัดสัมมนา Myanmar Insight 2019 ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

EXIM BANK230862 2

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ (ขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (กลาง) อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในงานสัมมนา Myanmar Insight 2019 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง EXIM BANK เพื่อให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ นโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของเมียนมาในการส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562