EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี

EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็น

ให้แก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี

Exim051061

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนามธนาคารและส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากพนักงาน จำนวนรวม 606,320 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็นแก่ผู้พิการที่เข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในโครงการด้าน CSR ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้พิการมีชีวิตที่เป็นอิสระและผาสุก มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่สามารถประกอบอาชีพได้