EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ และสินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ และสินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

Exim040461

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดบริการสินเชื่อเพื่อโซนพิเศษ (EXIM Special Zone Credit) เป็นสินเชื่อระยะยาวผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี พร้อมกับสินเชื่อหมุนเวียน ดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4.00% ต่อปี วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของสินเชื่อระยะยาว เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดน นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม และเปิดบริการสินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 โดยความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารออมสิน เพื่อให้ SMEs ใช้ลงทุนปรับปรุงหรือขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี เพื่อสนับสนุนการลงทุนของ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อววันที่ 4 เมษายน 2561