EXIM BANK ออกบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกสุขใจ” ช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน เริ่มต้นส่งออกได้

EXIM BANK ออกบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกสุขใจ”

ช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน เริ่มต้นส่งออกได้

Exim200361

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกบริการ “สินเชื่อส่งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)” เป็นบริการสินเชื่อหมุนเวียน พร้อมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปีในปีแรกสำหรับนิติบุคคลจดบัญชีเดียว อนุมัติภายใน 7 วันทำการ ไม่ต้องมีหลักประกัน ใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักประกันสามารถเริ่มต้นส่งออกได้