HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,690 ล้านบาท เสร็จสิ้นปีนี้ เปิดให้สิทธิผู้ถือหน่วยเดิมจอง 15-26 ธ.ค. นี้ ที่ราคาเสนอขาย 8.20- 8.30 บาท

HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,690 ล้านบาท เสร็จสิ้นปีนี้

เปิดให้สิทธิผู้ถือหน่วยเดิมจอง 15-26 ธ.ค. นี้ ที่ราคาเสนอขาย 8.20- 8.30 บาท

HREIT151260

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) กำหนดให้ผู้ถือหน่วยเดิมใช้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ 8.5438 หน่วย ทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในราคา 8.20-8.30 บาทต่อหน่วย พร้อมเปิดจองซื้อ 15-26 ธ.ค. 2560 ด้านผู้บริหาร “กาญจนา เอื้อโอบอ้อม” และคาดว่าจะสามารถเริ่มซื้อขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้ในต้นปีหน้า

นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT และแบบแสดงรายการข้อมูล / ร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,690 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกขายในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จำนวนไม่เกิน 133,280,000 หน่วย ในช่วงราคาการเสนอขายเบื้องต้น 8.20-8.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้สนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์จะต้องชำระราคาจองซื้อที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ได้จัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ในอัตราส่วน 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจะเสนอขายให้แก่ เหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์ HREIT ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถจองซื้อในวันที่ 15 และ 18-21 ธันวาคม 2560 ส่วนผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่มิได้นำส่งใบ Book building จองซื้อในวันที่ 15 และ 18-21 ธันวาคม 2560 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Book building และเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช สามารถ จองซื้อได้ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา