ครั้งแรก "นิด้า" ผนึก "เครดิตบูโร" ร่วมเสวนา "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทย"

ครั้งแรก "นิด้า" ผนึก "เครดิตบูโร" ร่วมเสวนา

"พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทย"

Cr180760

ผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม (กลาง) คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน (ซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมเสวนาเรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทย” ในงานแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในครึ่งปีแรก 2560" ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21 เมื่อเร็วๆ นี้

Cr180760 2

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงานแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในครึ่งปีแรก 2560" และเสวนา เรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทย”

Cr180760 3

ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทย” โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า และ ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นิด้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ เป็นการให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการสำรวจ ปัญหาสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย ตลอดจนแนวนโยบายในการจัดการปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วย