เครดิตบูโรร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ใหม่ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" "หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" เพื่ออนาคตการเงินที่ดี

เครดิตบูโรร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ใหม่ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money"

"หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" เพื่ออนาคตการเงินที่ดี

Cr170760

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมสนับสนุนโครงการเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" ด้วยแนวคิด "หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" มุ่งส่งเสริมให้ความรู้การเงิน บริหารจัดการหนี้สินให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สิน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า "ด้วยปัจจุบันสภาพสังคมบริโภคนิยม การใช้จ่ายเกินตัว การกู้ยืมเงินและขาดวินัยทางการเงิน ทำให้เกิดภาวะ "หนี้สิน" กับประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มคนที่มีปัญหาการก่อหนี้เสียมากที่สุดคือ กลุ่มคน Generation Y หรือ กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 22-37 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในช่วงของการทำงานและการเริ่มก่อร่างสร้างตัว หากไม่สามารถจัดการปัญหาหนี้สินได้ นอกจากจะสร้างปัญหากับตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงครอบครัว สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่เราเห็นภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณหนี้เสีย โดยที่ผ่านมาสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ก็ได้ริเริ่มให้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือและบริหารจัดการปัญหาหนี้สินอย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง เครดิตบูโรก็ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ เว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" ด้วยแนวคิดง่ายๆ คือ "หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ" เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้สิน โดยเน้นให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สินและกลุ่มประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย"

สำหรับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ "มันหนี้" หรือ "Thai Debt Money" นั้น จะประกอบด้วย 6 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) การบริการสำหรับผู้ป่วยเป็นหนี้ที่จะแบ่งระดับของภาวะหนี้อย่างเข้าใจ 2) การฟื้นฟูสุขภาพการเงินเพื่อให้มีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้น 3) กฎหมายคลายหนี้ ในมุมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆ 4) โปรแกรมคำนวณตรวจสุขภาพหนี้ รู้อาการหนี้ก่อนใคร 5) กูรูกู้รู้รวม เคล็ดลับเรื่องหนี้อย่างชาญฉลาด 6) การรณรงค์ป้องกันหนี้ ที่มีข่าวสารสาระความรู้ทั่วไปเรื่องการเงินไว้อย่างมากมาย พร้อมให้บริการแล้ว แค่คลิกมาที่ www.thaidebtmoney.com หรือ www.มันหนี้.com และ www.facebook.com/thaidebtmoney ซึ่งจะมีข้อมูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนจัดการหนี้สิน ผ่านออนไลน์ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงทุกกลุ่ม สู่การมีวินัยทางการเงินที่ดีต่อไป