EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน

Exim030560

EXIM BANK แต่งตั้งนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านการรับประกันการส่งออกและลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

นางวรางคณาจบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำงานเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานกรมธรรม์ สินไหมและการรับประกันต่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และล่าสุดดำรงตำแหน่ง Senior Vice President, Finance Department บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อนจะกลับเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK