ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

ม.พิษณุโลกจับมือเครดิตบูโรร่วมมือวิชาการ

Cr010260

นายสุนทร รักเลี้ยง (กลาง) อุปนายกสภา ผศ.ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง (ที่สามจากซ้าย) อธิการบดี นายสมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี (ขวาสุด) ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และนายสุรพล โอภาสเสถียร (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ม.พิษณุโลก) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือวิชาการ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมระยะสั้นนานาชาติ "Enjoying Thailand" เพื่อส่งเสริมความรู้ในมิติรอบด้าน สำหรับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่สนใจการค้า การลงทุนธุรกิจในประเทศไทย

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายสุนทร รักเลี้ยง อุปนายกสภา ผศ.ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดี นายสมศักดิ์ มงคลเอื้ออารี ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พิษณุโลก นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ และนางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ ผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว

ผศ.ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดี ม.พิษณุโลก กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ "Enjoying Thailand" มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนต่างประเทศได้เข้ามาทำความรู้จักประเทศไทยในมิติของ นักท่องเที่ยวนักธุรกิจนักลงทุน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนข้ามชาติสู่ตลาดสากล หรือการส่งออกระดับ SMEs และการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทยต่อไป จึงขอขอบคุณเครดิตบูโรที่ร่วมให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการเป็นอย่างมาก"

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสดีที่เครดิตบูโรได้เข้าร่วมในโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยโครงการดังกล่าว เครดิตบูโรจะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผน บริหารจัดการเงินถือเป็นการตอบโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทยอีกด้วย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Cr010260 1

นายสุนทร รักเลี้ยง (กลาง) อุปนายกสภา ผศ.ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง (ซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยพิษณุโลกและ นายสุรพล โอภาสเสถียร (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้