EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงานใหม่ “ฝ่ายพัฒนาองค์กร”

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงานใหม่ “ฝ่ายพัฒนาองค์กร”

EXIM Dr.Chansit

EXIM BANK แต่งตั้ง ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นฝ่ายงานใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงาน นวัตกรรม และประเมินคุณภาพองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ดูแลงานพัฒนาระบบงาน นวัตกรรมภายในองค์กรและนวัตกรรมกับคู่ค้า ตลอดจนวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมของ EXIM BANK ในการนำระบบประเมินผลตนเองมาใช้ เพื่อประเมินคุณภาพองค์กรและพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ดร.ชาญสิทธิ์จบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบการจัดการ และปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำ จากมหาวิทยาลัยไวกาโต (University of Waikato) ประเทศนิวซีแลนด์ จบปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลงานด้าน Implementation และ Product Management ธนาคารซิตี้แบงก์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลงานด้าน Network Channel Management และ Transactional Product Sales ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลงานสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และล่าสุดดำรงตำแหน่ง Head of Innovation Transaction Banking Group ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK

Exim030160