ปี พ.ศ.2564 เป้าผลิตรถยนต์ 1,500,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 เป้าผลิตรถจักรยานยนต์ 1,860,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15

ปี พ.ศ.2564 เป้าผลิตรถยนต์ 1,500,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 เป้าผลิตรถจักรยานยนต์ 1,860,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15

KSurapong200563

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม           แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2564 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

รถยนต์

ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2564 ประมาณ 1,500,000 คัน น้อยกว่าปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีจำนวน 1,426,970 คัน เพิ่มขึ้น 73,030 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

•           ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 750,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 704,626 คัน เป็นจำนวน 45,374 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 750,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 722,344 คัน เป็นจำนวน 27,656 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 เนื่องจากยังกังวลเรื่องการระบาดของ COVID-19 รอบสองในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งจะยังคงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับการผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางแห่งขาดชิ้นส่วนบางชิ้น ทำให้ต้องชะลอการผลิตบางรุ่นลงชั่วคราว

รถจักรยานยนต์

ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2564 ประมาณ 1,860,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีจำนวน 1,615,319 คัน เพิ่มขึ้น 244,681 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.15 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 300,000 คัน เท่ากับร้อยละ 16.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,560,000 คัน เท่ากับร้อยละ 83.9 ของยอดการผลิตทั้งหมด

•           ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 300,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 319,038 คัน เป็นจำนวน 19,038 คัน หรือลดลงร้อยละ 5.97

•           ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,560,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,296,281 คัน เป็นจำนวน 263,719 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.34