ปตท. รับรางวัลพระราชทานสาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “Thailand Corporate Excellence Awards 2015”

ปตท. รับรางวัลพระราชทานสาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “Thailand Corporate Excellence Awards 2015”

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลองค์กรที่รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015 โดยในปีนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และ 3 รางวัลดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน

 

Ptt191158

 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ารางวัลพระราชทานที่ได้รับนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร โดยตลอด 37 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ปตท.ยังมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ โรงเรียนพลังไทย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ป่าในกรุง โครงการพลังงานชุมชน โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟฯลฯ 

 

“ผมขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะลูกค้า คู่ค้า และพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ TMA และทางศศินทร์ฯ ที่ได้จัดงานนี้ เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งความเป็นเลิศในองค์กรเหล่านี้สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ (Benchmarking) สำหรับองค์กรต่างๆ ใช้เพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”