กลุ่ม ปตท. รับรางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มี GC แห่งปี 2558

กลุ่ม ปตท. รับรางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มี GC แห่งปี 2558

Ptt191158

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) ( ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2558” และ “รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการ และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย 1. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้รับ 3 รางวัล คือ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” “รางวัลฮอลออฟเฟม (Hall of Fame)” และ “รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” 2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) ได้รับ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” และ “รางวัลเพื่อแสดงความยินดีเป็นพิเศษในฐานะบริษัทติด 5 อันดับแรกของอาเซียนที่มีคะแนนความโปร่งใสสูง (TOP 5  ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2558” 3. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ไทยออยล์) ได้รับ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” และ 4. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) ได้รับ “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” และ “รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” 

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแห่งปี จะพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยพิจารณาคะแนนข้อมูลและคะแนนสัมภาษณ์เจาะลึกถึงบทบาทของคณะกรรมการในทางปฏิบัติประกอบกัน

นายเทวินทร์ กล่าวว่า “ ปตท. ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรพร้อมดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปี 2544  ปตท. ได้มีนโยบายนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE  GOVERNANCE) มาใช้ในการบริหารงานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นกรอบสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลประกอบการของ ปตท. ด้วย”