บางจากฯ - วว. สานพลังประชารัฐ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

บางจากฯ - วว. สานพลังประชารัฐ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

Bangchak290759 "รองเอ็มดีฯ พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์"

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และสหกรณ์ชุมชนแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ โดยใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นไว้

นายพงษ์ชัย กล่าวว่าบริษัท บางจากฯ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านสถานีบริการปั๊มชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ มานานกว่า 25 ปี ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชนบทสู่เมือง เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน และนำมาเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ใช้น้ำมันบางจาก เป็นการสร้างงาน เสริมรายได้ และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก สร้างความสุขแก่ครอบครัวเกษตรกรกว่า 12 ล้านคน และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนต่างก็มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาง วว. จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สำหรับบทบาทของบริษัท บางจากฯ จะเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่าในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืน โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดัน สร้างคนดีและคนเก่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการต่อยอดปัญญา เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมทั้งสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ และ วว. ยังร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้ง 2 หน่วยงาน พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับโครงการนำร่อง คือ การสานพลังมอบนวัตกรรมแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ใน โครงการสนับสนุนข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ ของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จังหวัดเชียงราย โดย วว. จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรของโรงเรียนชาวนา (ไร่เชิญตะวัน) และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัท บางจากฯ จะสนับสนุนช่องทางการตลาด และส่งเสริมการจัดจำหน่ายต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยาง และสหกรณ์ชาวสวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้ โดย วว. จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่น้ำยางพารา อาทิ ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา และบริษัท บางจากฯ จะสนับสนุนช่องทางการตลาด

อนึ่ง ในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำนวัตกรรมเข้าช่วยสนับสนุน ยกระดับให้เป็นสินค้าดีเด่นประจำท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาจากวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กให้กลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีความเข้มแข็ง ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิตสินค้าสำเร็จรูป จนถึงการวางแผนการตลาด เพื่อความยั่งยืน