งานสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน” “Enhancing Road Safety Awareness among Children and Youth” วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 11.40 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

งานสัมมนา เรื่อง

“การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน”

Enhancing Road Safety Awareness among Children and Youth”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 11.40 น.

ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

TAIA260361

จากสภาวะแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา ด้วยการเดินเท้า โดยสารด้วยรถประจำทาง รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งการใช้รถใช้ถนนนั้นมีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพท้องถนนของไทยที่นับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงติดอันดับของโลก จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาในแต่ละปีเด็กไทยกว่า 2,600 คน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน หรือเฉลี่ยมากกว่า 7 คนต่อวัน และอีกเกือบ 200 คนต่อวัน ได้รับบาดเจ็บหรือพิการ คิดโดยเฉลี่ยประมาณ 72,000 คนต่อปี ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอาจมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ขับขี่ด้วยความเร็วหรือความคึกคะนอง ไม่เคารพกฎจราจร กล่าวคือ “การขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน” ซึ่งไม่เพียงเกิดความเสียหายต่อตนเอง แต่ยังเกิดความเสียหายแก่เด็กและเยาวชนที่เป็นผู้โดยสาย รวมทั้งผู้ร่วมใช้ถนนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยกำลังศึกษามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้น ในปี 2554-2563 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปี “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงปีละ 5% หรือ 50% ภายในปี 2563 ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุถือเป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการดำเนินการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บของกลุ่มเด็กและเยาวชน

การให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและเยาวชน จะเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิต อีกทั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาตค ดังนั้น สมาคมอุตสาหกรรมยายนต์ไทยจึงจัดงานสัมมนานี้ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน

กำหนดการ

08:00 – 08:30     ลงทะเบียน

08:30 – 08:45     กล่าวเปิดงาน โดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

08:45 – 11:00     การสัมมนา เรื่อง

  • “บทเรียนสู่ความปลอดภัยทางถนนเพื่อเด็กและเยาวชน”

          โดย ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ เลขาธิการและกรรมการบริหาร สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)

  • “แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา”

          โดย คุณธีร์ ภวังคนันท์   ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  • “ถนนสีขาวกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อเยาวชน-คนรุ่นใหม่”

          โดย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

11:00 – 11:30     ถาม-ตอบ

11:30 – 11:40     กล่าวปิดสัมมนา โดย คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

                            และประธานคณะทำงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ผู้ดำเนินรายการ : คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

                                                                       คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา รับบัตรเข้าชมงาน Motor Show ท่านละ 2 ใบ ฟรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนากดลิงค์ https://goo.gl/KNP4bd 

ราบขอบพระคุณ "ท่านสุรพงษ์" สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นที่สุดเลยน้าครับผม อิอิ มิสเตอร์เฮาครับผม