TIP ปันให้น้อง # 83 @ศูนย์การเรียนรู้ วัดดอนจั่น เชียงใหม่

TIP ปันให้น้อง # 83 @ศูนย์การเรียนรู้ วัดดอนจั่น เชียงใหม่

Tip100762

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดโครงการ TIP ปันให้น้อง ครั้งที่ 83 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมอบอุปกรณ์การกีฬา เช่น ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา สปอร์ตไลท์แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ศูนย์การเรียนรู้ วัดดอนจั่น เชียงใหม่

TIP ปันให้น้อง ครั้งที่ 83 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้น้องๆ ศูนย์การเรียนรู้ วัดดอนจั่น ได้มีโอกาส ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมี อาจารย์จอมศักดิ์ ปฐมไทรทอง ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนวัดดอนจั่น รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาค สอบถามได้ที่ 053-240184 ตลอด 24 ชั่วโมง